S.N. Makarov
STUDYING MANAGERIAL EXPECTATIONS AS A TOOL OF SOCIAL ARCHITECTURE

Bibliography

  1. Gavrilova T. Bazy znanii intellektual'nyi sistem. SPb: Piter, 2001.
  2. Gorb V. Metodologiya razrabotki dolzhnostnykh reglamentov gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh//Gosudarstvennaya sluzhba. 2007. №4. S. 43
  3. Dzharratano D. Ekspertnye sistemy: printsipy razrabotki i programmirovaniya. M.: OOO «I.D. Vil'yams», 2007.
  4. Makarov S. «Ekspertnye sistemy v gosudarstvennom upravlenii. – Smolensk: «Universum», 2014.
  5. Finn V. Ob osobennostyakh DSM-metoda kak sredstva intellektual'nogo analiza dannykh// NTI. Seriya 2. 2001. №5. S. 1-4

<< back

  Our journal
  International editorial council and Editorial board regulation
  International Editorial Council and Editorial Board
  Editorial policy and journal`s mission statement
  Publication ethics
  Instructions for authors
  Peer review guidelines
  Manuscript submission guidelines
  Copyright transfer agreement
  Previous Issues
  №5, September-October
  №4, July-August 2018
  №3, May-June 2018
  №2, March-April 2018
  №1, January-February 2018
  №6, November-December 2017
  №5, September-October 2017
  №4, July-August 2017
  №3, May-June 2017
  №2, March-April 2017
  №1, January-Feruary 2017
  №6, November-December 2016
  №5, September-October 2016
  №4, July-August 2016
  №3, May-June 2016
  №2, March-April 2016
  №1, January-February 2016
  №6, November-December 2015
  №5, September-October 2015
  №4, July–August 2015
  №3, May–June 2015
  №2, March–April 2015
  №1, January-February 2015
  №6, November-Desember 2014
  №5, September-Octoberl 2014
  №4, July-August 2014
  №3, May-June 2014
  №2, March-April 2014
  №1, January-February 2014
  №6, November-December 2013
  №5, September - October 2013
  №4, July-August 2013
  №3, May-June 2013
  №2, March - April 2013
  №1, January - February 2013
  №6, November-December 2012
  №5, September-October 2012
  №4, July-August 2012
  №3, May-June 2012
  №2, March-April 2012
  №1, January-February 2012
  №6, November-December 2011
  №5, September-October 2011
  №4, July-August 2011
  №3, May-June 2011
  №2, March-April 2011
  №1, January-February 2011
  №6, November-December 2010
  №5, September-October 2010
  №4, July-August 2010
  №3, May-June 2010
  №2, March-April 2010
  №1, January-February 2010
  №6, November-December 2009
  №5, September-October 2009
  №4, July-August 2009
  №3, May- June 2009
  №2, March-April 2009
  №1, January-February 2009
  №4, July-August 2008
  №3, May-June 2008
  №2, March-April 2008
  №1, January-February 2008
  №4, October-December 2007
  №3, July-September 2007
  №2, April-June 2007
  №1, January-March 2007
  №4, October-December 2006
  №3, July-September 2006
  №2, April-June 2006
  №1, January-March 2006
  №4, October-December 2005
  №3, July-September 2005
  №2, April-June 2005
  №1, January-March 2005
  №4, October-December 2004
  №3, July-September 2004
  №2, April-June 2004
  №1, January-March 2004
  №5-6, September-December 2003
  Contact us